Handleiding EasyServed

Dankzij onze nieuwste ontwikkeling kan jij volledig coronaproof aan de slag. De gast scant een QR-code op de tafel waarna ze automatisch worden doorgestuurd naar de bestelpagina van jouw locatie. Zo bestelt de gast eenvoudig zelf aan tafel en ontvang jij een melding om de bestelling in orde te maken. Wanneer de bestelling gereed is haalt je gast de bestelling zelf af of serveer jij dit aan tafel. Ook de betaling gaat eenvoudig via de QR-code en de bestelsite, zo hoef je niet met contant geld in de weer.

Indeling:

1. Installeren EasyServed

1.1 Collecties toevoegen
1.2 Producten toevoegen
1.3 Logo toevoegen
1.4 Gebruikers instellen
1.5 Notificaties instellen
1.6 Aanmaken QR code
1.7 Instellen Bonnenprinter

2. Gebruik EasyServed

2.1 Opvolgen transacties
2.2 Overzicht van transacties

3. Rapportage

3.1 Nagaan transacties

 

1. Installeren EasyServed

1.1 Collecties toevoegen

Een collectie is een categorie waar een bepaald product hoort. (vb Bier-Fris-…)
Je maakt steeds een hoofdcollectie aan die ‘home’ heet + je selecteert ‘tonen als raster’

Wanneer je een sub collectie aanmaakt (vb Bier-Fris-…) zet je in verbinding met de ‘home’ collectie. Dit doe je door een collectie aan te vinken (vb Bier) en bij ‘onderdeel van’ , ‘home’ te selecteren + je selecteert ‘in lijst tonen’

 

Hierna ga je naar ‘Pagina’s’ en stel je steeds ‘Collectie’ + ‘Home’ in + instellen

Hierna ga je naar ‘navigatie’ en kan je zo u koppen ingeven.

1.2 Producten toevoegen

Je gaat naar ‘producten’ en geeft aan dat je een product wenst toe te voegen.

Ook hier kan je ingeven waar dit product geprint moet worden (bar/keuken/..) alsook kan je hier een gewenste foto toevoegen.


1.3 Logo toevoegen

Je selecteert instellingen + hierna logo’s

 

1.4 Gebruikers instellen

Dit zijn de personen die toegang hebben tot de beheeromgeving van 12Waiter.
Deze personen kunnen producten toevoegen, aanpassingen maken van prijs, transacties opvolgen…

Je selecteert instellingen + gebruikers + gebruiker toevoegen

1.5 Notificaties instellen

Dit is om aan te geven vanwaar de e-mails verzonden mogen worden naar de klanten. Je selecteert instellingen + notificaties

1.6 Aanmaken QR-code

Om QR-codes aan te maken ga je naar instellingen -> productiecontrole
Hier maak je een ‘zone’ aan (vb terras – binnen – …) en klik je op de aangemaakte zone.
je duid afleverlocatie toevoegen aan kan je de tafelnummers ingeven + ‘PDF A6flayers, 1p pagina’ Hierna selecteer je ‘PDF A6-1 per pagina

Wanneer je op aanmaken en downloaden klikt. Krijg je de verschillende QR te zien per tafel.

! indien er gekozen wordt om de bestelling af te halen, dienen andere QR codes aangemaakt te worden.

Dit kan via volgende link: http://www.barcode-generator.org/

1.7 Instellen bonnenprinter

Je gaat naar ‘instellingen’ + ‘bonprinters’
Je voegt deze toe + geeft de naam van de desbetreffende bonnenprinter (vb keuken/bar1/bar2…)

 

2. Gebruik van EasyServed

2.1 Opvolgen transacties

Wanneer een transactie geslaagd is, komt deze te staan onder ‘bestellingen’ + ‘nieuw’ Deze dien je in behandeling te nemen en af te werken.

Een bestelling zal pas doorgegeven worden na betaling door de klant. Het is dus NIET mogelijk om een hele avond op tafelnummer te bestellen en hierna pas af te rekenen.

 

2.2 Overzicht van transacties

Om een duidelijk overzicht te hebben kan je werken via volgende URL

https://naamvandeklant.manager.12waiter.eu/instoreorder

Ook heb je de mogelijkheid om bij bestellingen, recht bovenaan op het icoontje te klikken.

 

 

3. Rapportages

3.1 Nagaan transacties

Hier kan je onder ‘bestellingen’ + ‘export’ de gewenste data selecteren en downloaden in een excel lijst. In deze excel lijst kan je filteren op product, data, prijs, …

Heeft u verder nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Wij helpen u met plezier verder!

 

 

Nog vragen? Laat het ons weten!

Contacteer ons

Terug naar overzicht

Easyserved handleiding

Grâce à notre dernier développement, vous pouvez commencer à l’abri du corona. L’invité scanne un code QR sur la table et il est automatiquement redirigé vers la page de commande de votre emplacement. De cette façon, l’invité peut facilement commander à table et vous recevrez une notification pour terminer la commande. Lorsque la commande est prête, votre invité récupère la commande ou vous la servez à table. Le paiement est également facile via le code QR et le site de commande, vous n’avez donc pas à vous occuper d’espèces.

Disposition:

1. Installez EasyServed

1.1 Ajouter des collections

1.2 Ajouter des produits

1.3 Ajouter un logo

1.4 Configurer les utilisateurs

1.5 Définir les notifications

1.6 Créer un code QR

1.7 Configurer l’imprimante de reçus

2. Utilisez EasyServed

2.1 Suivi des transactions

2.2 Aperçu des opérations

3. Rapports

3.1 Vérification des transactions

1. Installez EasyServed

1.1 Ajouter des collections

Une collection est une catégorie à laquelle appartient un certain produit. (par exemple bière-fraîche-…)

Vous créez toujours une collection principale appelée ‘home’ + vous sélectionnez ‘show as grid’

Lorsque vous créez une sous-collection (par exemple bière) vous vous connectez à la collection ‘home’. Pour ce faire, cochez une collection (par exemple, la bière) et dans “partie de”, sélectionnez “accueil” + vous sélectionnez “afficher dans la liste”.

 

Après cela, vous allez dans ‘Pages’ et définissez toujours ‘Collection’ + ‘Accueil’ + set

Après cela, vous allez dans la « navigation » et vous pouvez entrer vos en-têtes.

1.2 Ajouter des produits

Vous allez dans ‘produits’ et indiquez que vous souhaitez ajouter un produit.

Ici, vous pouvez également entrer où ce produit doit être imprimé (bar/cuisine/..) et vous pouvez également ajouter une photo souhaitée.

 

1.3 Ajouter un logo

Vous sélectionnez paramètres + puis logos

1.4 Configurer les utilisateurs

Ce sont les personnes qui ont accès à l’environnement de gestion.

Ces personnes peuvent ajouter des produits, faire des ajustements de prix, suivre des transactions…

Vous sélectionnez paramètres + utilisateurs + ajouter un utilisateur

1.5 Définir les notifications

Il s’agit d’indiquer où les e-mails peuvent être envoyés aux clients.

Vous sélectionnez paramètres + notifications

1.6 Créer un code QR

Pour créer des codes QR, allez dans paramètres -> contrôle de la production

Ici vous créez une ‘zone’ (par exemple terrasse – intérieur – …) et cliquez sur la zone créée.

ajoutez votre lieu de livraison indiqué pour vous pouvez entrer les numéros de table + ‘PDF A6flayers, 1p page’

Après cela, vous sélectionnez ‘PDF A6-1 par page

Lorsque vous cliquez sur créer et télécharger. Vous verrez les différents QR par table. !

si vous choisissez de retirer la commande, d’autres codes QR doivent être créés.

Cela peut être fait via le lien suivant : http://www.barcode-generator.org/

1.7 Configurer l’imprimante de reçus

Vous allez dans ‘paramètres’ + ‘imprimantes de reçus’

Vous ajoutez ceci + donnez le nom de l’imprimante de reçus concernée (par exemple, cuisine/bar1/bar2…)

2. Utilisation d’EasyServed

2.1 Suivi des transactions

Lorsqu’une transaction est réussie, elle sera placée sous “Commandes” + “Nouveau”.

Vous devez la traiter et la terminer.

Une commande ne sera transmise qu’après paiement par le client.

Il n’est donc PAS possible de commander une soirée entière par numéro de table et de ne payer qu’après.

2.2 Aperçu des opérations

Pour avoir un aperçu clair, vous pouvez travailler via l’URL suivante https://nameofthecustomer.manager.12waiter.eu/instoreorder

Vous avez également la possibilité de cliquer sur l’icône en haut à droite des commandes.

3. Rapports

3.1 Vérification des transactions

Ici, vous pouvez sélectionner les données souhaitées sous ‘commandes’ + ‘exporter’ et les télécharger dans une liste Excel.

Dans cette liste Excel, vous pouvez filtrer par produit, données, prix, …

Avez-vous d’autres questions ? S’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes heureux de vous aider davantage!

Nog vragen? Laat het ons weten!

Contacteer ons

Terug naar overzicht